Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

  1. 1.1  Deze gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers van de Zakenkring Valencia (ZKV).

1.2  Met dit reglement vervallen alle voorgaande reglementen.

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op het gebruik van de site van de ZKV.

Met uw bezoek aan de site en/of uw gebruik van de op of via de site verstrekte informatie (hierna te noemen ‘de informatie’), verklaart u kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan. U verbindt zich er toe deze site te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

 

  • Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dient u deze site niet te bezoeken.

Artikel 2: Inschrijving leden

2.1  Voor het deelnemen aan de activiteiten van de ZKV is een geldig lidmaatschap verplicht. Iedere Nederlandstalige ondernemer in de provincie Valencia is gerechtigd om lid te worden, en aan de activiteiten deel te nemen.

2.2  Bij inschrijving dient het aspirant lid zich te identificeren.

2.3  Bij inschrijving ontvangt ieder lid een actueel overzicht van de voorwaarden en de aanbiedingen van het lidmaatschap.

De tarieven en voorwaarden kunnen jaarlijks wijzigen. De gebruiksvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en te downloaden via de website van de ZKV. Door zich in te schrijven als lid verklaart men bekend te zijn en akkoord te gaan met gebruikersvoorwaarden.

2.4.  Het gebruik van het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

Artikel 3: Deelname niet-leden

3.1. Niet-leden kunnen de ZKV verzoeken hun naam en contactgegevens in de database van de ZKV op te nemen.

3.2. Niet-leden ontvangen vervolgens alle berichten over activiteiten, en kunnen zich naar keuze aanmelden en het betreffende bedrag overmaken.

Artikel 4: Adreswijzigingen

4.1.  Naamsveranderingen en/of adreswijzigingen dienen door het lid zo spoedig mogelijk, mondeling of schriftelijk, aan het bestuur te worden meegedeeld.

4.2  Eventuele nadelige consequenties van het niet tijdig melden van een naamsverandering en/of adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van het lid.

Artikel 5: Verlenging van het lidmaatschap

5.1  Het lidmaatschapsgeld dient jaarlijks op de rekening van de ZKV te worden bijgeschreven. Het lid heeft de gelegenheid om jaarlijks weer te beslissen om wel/niet lid te zijn.

5.2  Het lidmaatschapsgeld van het lid, die de ZKV heeft gemachtigd en via een doorlopende machtiging betaalt, wordt jaarlijks op de rekening van de ZKV bijgeschreven.

5.3. Het lid dat de ZKV heeft gemachtigd, krijgt uiterlijk vijf dagen voor inning van het lidmaatschapsgeld een melding in Mijn Menu via www.zakenkringvalencia.com

5.4. Het lid dat de ZKV niet heeft gemachtigd, krijgt tijdig een contributienota toegezonden voor de verlenging van het lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld moet bij aanvang van het nieuwe jaar betaald zijn.

5.5.  Na ontvangst van de betaling door de ZKV wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

6.1.  Het lidmaatschap eindigt:

  1. bij opzegging door het lid, ingaande het eerstkomende nieuwe lidmaatschapsjaar. In dit geval vindt er geen restitutie plaats
  2. bij uitsluiting van toegang tot de ZKV conform de statuten van de Vereniging ZKV. In dit geval vindt er geen restitutie plaats
  3. bij het overlijden van het lid. In dat geval vindt er wel restitutie plaats

Artikel 7: Lidmaatschap, en overige tarieven

7.1.  Het lidmaatschap wordt geheven voor een periode van een kalenderjaar en gaat in op het moment van inschrijving. Voor het eerste lidmaatschapsjaar is het mogelijk om tegen een gereduceerd bedrag lid te worden vanaf de tweede helft van het jaar.

7.2.  Na afloop van de reglementaire geldigheidsduur van een lidmaatschap vervallen de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap.

7.3.  De jaarlijkse algemene ledenvergadering stelt de hoogte van het lidmaatschapsbedrag vast, en van alle overige tarieven.

7.4.  Een wijziging van de tarieven wordt tenminste twee maanden voor de datum van wijziging bekend gemaakt.

Artikel 8: Privacy en Cookies

De ZKV heeft een aparte Privacy en Cookie Verklaring. Deze maakt  onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van de site.

Artikel 9: Toepasselijk Recht

Op gebruik van deze gebruiksvoorwaarden is Spaans recht van toepassing.

Artikel 10: Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

10.1  Wijziging van de gebruiksvoorwaarden is voorbehouden.

10.2  Wijziging van de gebruiksvoorwaarden geschiedt door het bestuur van de ZKV.

10.3  Ingeval van ingrijpende wijziging van de gebruiksvoorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging bekendgemaakt.

10.4  Tot de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.

10.5  Variabele gegevens zoals lidmaatschapsbedragen, e.d. worden jaarlijks bekend gemaakt via afzonderlijke publicaties.

10.6  In alle gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de ZKV.

Gebruiksvoorwaarden ZKV, 13 juli 2018